برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش :

حسابداری

 

عنوان :

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 

استاد راهنما :

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

استاد مشاور :

دکتر احمد یعقوب نژاد

  

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

 

                                     فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

2-1        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14

2-2        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15

3-1        پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68

3-2        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70

3-3        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71

4-1        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-2        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-3        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82

4-4        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82

4-5        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82

4-6        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-7        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-8        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84

4- 9       خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84

4-10      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85

4-11      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85

4-12      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85

4-13      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-14      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-15      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87

4-16      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87

4-17      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-18      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-19      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88

4-20      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89

4-21      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89

4-22      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90

4-23      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90

4-24      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90

4-25      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91

4-26      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-27      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-28      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92

4-29      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92

4-30      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93

4-31      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93

4-32      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93

4-33      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-34      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-35      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95

4-36      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96

4-37      آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97

4-38      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98

4-39      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99

4-40      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100

4-41      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101

4-42      آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102

4-43      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103

4-44      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104

4-45      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105

4-46      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106

4-47      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107

4-48      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108

4-49      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109

4-50      میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111

4-51      آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112

4-52      میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113

4-53      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114

4-54      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115

4-55      میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116

4-56      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117

4-57      میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118

4-58      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119

4-59      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120

4-60      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121

4-61      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121

5-1        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

 

                                 فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

2-1        فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28

4-1        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79

4-2        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79

4-3        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80

4- 4       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 423
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: