برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه زنجان

دانشکده مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر

گرایش نرم­افزار

عنوان:

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

 

 

استاد راهنما

دکتر مجید مقدادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کاربرد روز افزون شبکه‌های حسگر بی‌سیم در زندگی انسان گویای اهمیت زیاد این تکنولوژی است. محدودیت انرژی در عناصر تشکیل دهنده‎ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم که گره‌حسگرها می‌باشند همواره به عنوان مهمترین چالش پیش روی این تکنولوژی مطرح بوده است و به همین دلیل بخش اعظم تحقیقات انجام شده در حیطه‌ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به موضوع انرژی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه نحوه‌ی انتخاب مسیرها برای ارسال اطلاعات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف انرژی شبکه دارد، در این پژوهش سعی بر ارایه‎‌ی راهکاری در زمینه‌ی مسیریابی با هدف افزایش طول عمر شبکه شده است. در این روش با در نظر گرفتن تاریخچه‌ی مصرف انرژی گره‌های ‌حسگر، تعداد همسایگان حسگر ارسال کننده‌ی داده، و فاصله مبدأ تا مقصد ارسال داده(تک گام)،  راهکاری ارایه شده است که می‌تواند تأثیر بسیاری بر افزایش عمر شکه داشته باشد. شبیه‌سازی و مقایسه با روش‌های معروف و موفق مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم گویای شایستگی روش پیشنهادی می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، مسیریابی، الگوریتم PSO، عمر شبکه، محدودیت انرژی

 

 

فهرست مطالب

1  مقدمه. 2

1-1 ضرورت مسئله و چالش‌های پروتکل مسیریابی.. 3

1-1-1 ظرفیت محدود انرژی.. 4

1-1-2 مختصات مکان گره‌ها 4

1-1-3 محدودیت منابع سخت‌افزاری.. 4

1-1-4 تعداد زیاد گره و قرار گرفتن تصادفی در محیط.. 4

1-1-5 ویژگی‌های شبکه و عدم اطمینان محیط فیزیکی.. 4

1-1-6 افزونگی داده 5

1-1-7 تنوع کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-2 ویژگی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-3 ساختار گره‌ حسگر. 7

1-4 قالب پیام. 8

چکیده فصل اول. 9

2 کارهای مرتبط.. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انواع پروتکل‌های مسیریابی.. 12

2-2-1 پروتکلهای مبتنی بر مکان. 13

2-2-2 پروتکلهای داده‌محور. 14

2-2-3 پروتکلهای سلسله مراتبی.. 15

2-2-4 پروتکلهای مبتنی بر حرکت.. 17

2-2-5 پروتکلهای مبتنی بر چند مسیر. 18

2-2-6 پروتکلهای مربوط به شبکه‌های ناهمگن.. 18

2-2-7 پروتکلهای مبتنی بر کیفیت سرویس… 19

2-3 مسیریابی متمرکز و توزیع شده 19

2-3-1 الگوریتمهای مرکزی.. 19

2-3-2 الگوریتم های توزیع شده 20

2-4 محیط سه بعدی.. 20

چکیده‌ی فصل دوم. 21

3 الگوریتم پیشنهادی.. 23

3-1 انواع روش‌های مسیریابی.. 23

3-2 مفروضات در نظر گرفته شده درشبیه‌سازی.. 24

3-3 الگوریتم PSO.. 26

3-4 مراحل الگوریتم پیشنهادی.. 28

چکیده‌ی فصل سوم. 35

4 شبیه‌سازی و اجرای اگوریتم پیشنهادی.. 37

4-1نرم‌افزارهای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 37

4-2 شبه کد الگوریتم PSO.. 39

4-3 طراحی شبیه ساز شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 41

4-4 بسته‌ی داده‌ای.. 43

4-5 شبه‌کد الگوریتم پیشنهادی.. 44

خلاصه‌ی فصل چهارم. 46

5 نتایج شبیه‌سازی.. 48

5-1 مقایسه‌ی عمر شبکه. 49

5-2 مقایسه‌ی نرخ دریافت اطلاعات.. 53

چکیده‌ی فصل 5. 55

6 نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 57

6-1خلاصه‌ی بحث.. 57

6-2 خلاصه‌ی نتایج. 57

6-3 پیشنهادات وکارهای آتی.. 58

مراجع. 60

 

 فهرست اشکال

 

شکل 1-1. الگوی انتقال چند به یک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………… 7

شکل1-2. ساختارگره‌ی حسگر…………………………………………………………………………………………. 8

شکل 2-1. خوشه و سرخوشه در روشهای سلسله مراتبی………………………………………………………. 15

شکل2-2. خوشه‌ها وسر خوشه‌ها در روشECHERP……………………………………………………………. 16

شکل 3-1.نحوه‌ی حرکت ذرات در الگوریتمPSO………………………………………………………………… 27

شکل3-2. مراحل الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………….. 28

.شکل 3-3. ساختار لایه‌بندی حسگرهای در دسترس ایستگاه اصلی…………………………………………. 31

شکل4-1. فلوچارت الگوریتم PSO………………………………………………………………………………….. 40

شکل4-2. شبه کد الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………….. 41

شکل4-3. منوی اصلی شبیه‌ساز طراحی شده…………………………………………………………………….. 42

شکل4-4. منوی اصلی شبیه‌ساز در لحظه‌ی از بین رفتن اولین حسگر……………………………………… 43

شکل4-5.  شبه کد الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………………………. 45

شکل5-1. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های AODV و LEACH……………………………….. 50

شکل5-2. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی، HEED,APTEEN,PEGASIS…………………………………. 51

شکل5-3. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و EDOCR……………………………………………………………. 52

شکل5-4. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و  SEEM……………………………………………………………… 53

شکل5-5. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی بر اساس نحوه‌ی استفاده از وزنهای رابطه (5)………………….. 55

شکل6-1. شبکه‌ی حسگر بی‌سیم……………………………………………………………………………………. 59

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1. تعدادی ازگره‌حسگرهای رایج وکاربردآنها……………………………………………………………. 3

جدول2-1. انواع پروتکل‌های مسیریابی درشبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………. 13

جدول2-2. مقایسه‌ی الگوریتم‌های مسیریابی سلسله مراتبی……………………………………………………….. 17

جدول4-1. مقایسه‌ی شبیه‌سازهای شبکه‌های حسگربی‌سیم………………………………………………………. 38

جدول5-1. ضرایب ثابت رابطه‌ی (5) درشرایط مختلف شبکه…………………………………………………… 48

جدول5-2. مقایسه‌ی نرخ دریافت داده توسط ایستگاه اصلی درالگوریتم‌های مسیریابی…………………….. 54

 

 

1  مقدمه

شبکه­های حسگر بی­سیم از تعدادی گره­حسگر تشکیل شده است و به طور معمول اندازه­ی این گره‌ها کوچک است و ارزان قیمت هستند. تمامی این گره‌ها قابلیت دریافت اطلاعات از محیط اطراف خود را دارند، همچنین می­توانند داده‌های در‌یافت ‌شده از محیط را به سمت گره‌حسگری که در همسایگی آنها قرار دارد بفرستند و یا از آنها دریافت کنند. در این نوع شبکه­ها شعاع انتقال داده‌ها محدود است، همچنین گره‌ها از نظر پردازشی و ذخیره­ی اطلاعات نیز محدودیت دارند. با توجه به محدود بودن انرژی گره‌ها، بیشتر روشهای مسیریابی در این نوع شبکه­ها با هدف افزایش طول عمر شبکه مطرح شده­اند. در این  پژوهش یک الگوریتم مسیریابی جدید معرفی می­شود که مهمترین هدف آن افزایش عمر شبکه است.

در بیشتر کاربردهای شبکه­های حسگر بی­سیم، نحوه­ی قرار گرفتن گره‌ها در محیط فیزیکی به صورت تصادفی است ونقشه‌ی خاص و از پیش تعیین شده‌ای ندارد. گره‌ها پس از قرار گرفتن در محیط به طور خودکار ساختار شبکه­ را تشکیل می­دهند و برای مدت محدودی به دریافت اطلاعات از محیط اطراف و انتقال آن به ایستگاه اصلی می­پردازند. انرژی لازم برای دریافت اطلاعات از محیط و فرستادن اطلاعات به دیگر حسگرها توسط باتری‌های تعبیه شده در حسگرها تأمین می‌شود. بنابراین انرژی این گره‌ها محدود است و در اکثر کاربردها پس از اتمام انرژی باتری، شارژ مجدد ویا تعویض آن بسیار دشوار و به‌طور معمول غیرممکن است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 688
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: