برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه تشخیص آسیب در پل های فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

پایان­ نامه دوره دکتری در رشته مهندسی عمران- سازه

موضوع:

تشخیص آسیب در پل های فولادی با استفاده از الگوریتم­های تکاملی

اساتید راهنما:

دکتر مرتضی حسینعلی بیگی

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد مشاور :

دکتر جواد واثقی امیری

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………………….. 13

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….. 2

1-2- پایش سلامت سازه­ها………………………………………………………………….. 4

1-3-  آسیب در پل­ها……………………………………………………………………………. 4

1-4- هدف و گستره رساله حاضر…………………………………………………………….. 5

1-5- ابعاد رساله……………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم- مرور ادبیات فنى و تاریخچه مطالعات پیشین…………………………………… 2

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….. 10

2-2- شناسایی آسیب با استفاده از آنال‍یز تحل‍یل‍ی با فرایند معکوس…………………… 12

2-2-1- روش­های محاسبه سخت……………………………………………………………. 12

2-2-2- روش­های محاسبه نرم……………………………………………………………….. 13

2- 3- تغییر در خصوصیات مودى………………………………………………………………. 13

2- 3- 1- تغییر فرکانس…………………………………………………………………………. 14

2- 3-2- تغییر میرائى………………………………………………………………………… 16

2- 3-3- تغییر اشکال مودی……………………………………………………………………. 16

2-4- کنترل پاسخ……………………………………………………………………………… 17

2-5- تغییرات تابع پاسخ فرکانسى و تابع پاسخ ضربه…………………………………….. 17

2-6- روش­هاى احتمالاتی………………………………………………………………….. 17

2-6-1- مشخصه توابع چگالی احتمال…………………………………………………. 18

2-6- 2- آزمون همبستگى……………………………………………………………… 18

2-6-3- تابع وابستگى……………………………………………………………………. 19

2-7- مدل­هاى خانواده ARMA……………………………………………………………

2- 8- ماتریس نرمی………………………………………………………………… 19

2-9- اصلاح ماتریس­هاى مشخصه……………………………………………………. 20

2-10- تئورى انتشار امواج…………………………………………………………….. 20

2-11-  شناسای‍ی آسیب با استفاده از الگوریتم بهینهئ­یابی…………………….. 21

2-11-1- شناسایی آسیب با استفاده از الگوریتم ژنتیک………………………….. 21

2-11-2- تشخیص آسیب بر اساس سایر روش­های بهینه­ یابی…………………… 22

2- 12- تشخیص آسیب بر اساس پردازش سیگنال­ها……………………………. 23

2-12-1- پردازش در حوزه زمان…………………………………………………… 23

2- 12-2- پردازش در حوزه فرکانس………………………………………………… 25

2-12-2-1- تحلیل فوریه…………………………………………………………………. 26

2-12-2-2- تبدیل فوریه با زمان کوتاه…………………………………………………. 26

2-12-2-3- تحلیل ویولت (موجک)………………………………………………………. 27

2-12-2-4- بسته ویولتی (ویولت پکت)………………………………………………… 28

2-12-2-5- تحلیل کرولت ( منحنیک)………………………………………………….. 30

2- 12-3- پردازش در حوزه زمان- فرکانس……………………………………………… 30

2-12-3-1- ارائه ویگنر- ویل………………………………………………………………… 33

2-12-3-2- کلاس کوهن…………………………………………………………………. 34

2-13-تاریخچه مطالعات در زم‍ینه تشخ‍یص آسیب در سازه پل­ها……………………. 35

2-13-1- مقدمه……………………………………………………………………………. 35

2-13-2- تشخ‍یص آسیب در سازه پل­ها با استفاده از شبکه­ های عصب‍ی………….. 35

2-13-3- تشخ‍یص آسیب در سازه پل­ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک………………. 38

2-13-4- تشخ‍یص آسیب در سازه پل­ها با استفاده از روش­های پردازش سیگنال……… 40

2-13-5- تشخیص آسیب در سازه پل با استفاده از داده­های ناقص…………………. 42

2-14- تاریخچه مطالعات در زمینه تشخیص آسیب با استفاده از داده­های استاتیکی…. 42

2-15- جمع­بندی…………………………………………………………………………… 44

فصل سوم- روش­ها و الگوریتم­های بیهنه ­یابی……………………………………………. 46

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………… 47

3-2- انواع روشهای بهینه­یابی……………………………………………………………. 47

3-2-1- روش­های شمارشی……………………………………………………………….. 47

3-2-2- روش­های محاسباتی- عددی………………………………………………….. 48

3-2-3- روش­های تکاملی………………………………………………………………. 48

3-3- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………… 48

3-3-1- مقدمه……………………………………………………………………………. 48

3-3-2-ساختار الگوریتم ژنتیک……………………………………………………. 50

3-3-3-اجزای الگوریتم ژنتیک………………………………………………………… 51

3-3-3-1- متغیرهای طراحی……………………………………………………………. 51

3-3-3-1-1- متغیرهای طراحی گسسته…………………………………………… 51

3-3-3-1-2- متغیرهای طراحی پیوسته………………………………………………. 52

3-3-3-2- تابع صلاحیت…………………………………………………………….. 52

3-3-3-2-1- درجه­بندی تابع صلاحیت………………………………………………. 53

3-3-4- عملگرهای ژنتیک……………………………………………………………. 55

3-3-4-1- عملگرتکث‍یر………………………………………………………………….. 56

3-3-4-2- عملگر پ‍یوند……………………………………………………………………. 57

3-3-4-3- عملگرجهش…………………………………………………………………… 59

3-3-5- شکاف نسل………………………………………………………………………… 60

3-3-6- مزایای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………… 61

3-4- الگوریتم بهینه یابی گروه ذرات (PSO)………………………………………………. 61

3-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………….. 61

3-4-2- نحوه ارتباط بین اجزاء در فرآیند رسیدن به هدف……………………………….. 63

3-4-2-1- همسایگی جغرافیایی…………………………………………………………. 63

3-4-2-2- همسایگی به شیوه شبکه های اجتماعی……………………………. 63

3-4-3- تشریح روش گروه ذرات…………………………………………………………. 64

3-4-3-1- همگرایی الگوریتم PSO………………………………………………….

3-4-3-2- بهبودهای الگوریتم………………………………………………………….. 67

3-4-3-3- مواجهه با محدودیت­ها………………………………………………………. 68

3-4-4- الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل (PSOPC)……………………………………. 69

3-5- الگوریتم……………………………………………………………………………….. 70

3-5-1- مقدمه……………………………………………………………………………… 70

3-5-2- تشریح روش BB-BC…………………………………………………………..

3-6- الگوریتم جستجوی سیستم باردارشده (CSS)………………………………… 75

3-6-1- مقدمه…………………………………………………………………………….. 75

3-6-1-1- قوانین الکتریکی……………………………………………………………. 75

3-6-1-2- قوانین مکانیک نیوتنی……………………………………………………. 76

3-6-2- روش جستجوی سیستم ذرات باردار با متغیرهای پیوسته………………. 77

3-6-3- راندمان قوانین CSS…………………………………………………………..

3-7- سایر الگوریتم­ها……………………………………………………………………. 86

3-8- جمع­بندی………………………………………………………………………….. 86

فصل چهارم- روشهای پیشنهادی تشخیص آسیب در سازه با الگوریتم­های تکاملی….87

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 88

4-2- روش پیشنهادی اول- استفاده از اطلاعات استاتیکی برای تشخیص آسیب….. 89

4-2-1- فرضیات در استفاده از داده­های استاتیکی………………………………… 89

4-2-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخ­های استاتیکی………………… 90

4-2-3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب استاتیکی………………………….. 92

4-3- روش پیشنهادی دوم- استفاده از اطلاعات دینامیکی برای تشخیص آسیب…93

4-3-1-فرضیات در استفاده از دادههای دینامیکی…………………………………… 93

4-3-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخهای دینامیکی…………………. 93

4-3-2-1- روش اول تشخیص آسیب در سازه………………………………………… 93

4-3-2-2- روش دوم تشخیص آسیب در سازه………………………………………. 95

4-3- 3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب دینامیکی…………………………….. 97

4-4- عدم قطعیت­ها در تشخیص آسیب……………………………………………………. 97

4-5- شیوه انجام تشخیص آسیب……………………………………………………….. 98

فصل پنجم- تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق………………………………………………. 101

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 102

5-2- سازههای مورد بررسی برای تشخیص آسیب……………………………………. 102

5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………… 102

5-2-2- تیر فولادی………………………………………………………………………… 104

5-2-3- پل خرپایی فولادی……………………………………………………………….. 104

5-2-3-1-پل خرپایی 1……………………………………………………………………. 104

5-2-3-2- پل خرپایی ( Belgian) شماره 2…………………………………………. 105

5-2-3-3- پل خرپایی ( Belgian) شماره 3………………………………………….. 106

5-2-4- پل قوسی فلزی…………………………………………………………………… 106

5-3- تشخیص آسیب با استفاده از داده­های استاتیکی……………………………….. 108

5-3-1- پل قوسی فولای دو بعدی……………………………………………………………. 109

5-3-2- پل خرپایی فولای دو بعدی……………………………………………………….. 112

5-3-3- بررسی مدل آزمایشگاهی……………………………………………………… 115

5-4- تشخیص آسیب با استفاده از داده­های دینامیکی………………………………….. 122

5-4-1- پل خرپایی فولای دو بعدی…………………………………………………………… 123

5-4-2- پل تیر شکل فولای دو بعدی………………………………………………………. 126

5-4-3- پل خرپایی فولای دو بعدی( Belgian)…………………………………………… 129

5-4-4- پل خرپایی فولای دو بعدی(Bowstring)………………………………………….. 133

5-4-5- پل خرپایی فولای……………………………………………………………………….. 136

5-4-6- بررسی مدل آزمایشگاهی…………………………………………………………. 139

فصل ششم- نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 145

6-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….. 145

6-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 149

مراجع………………………………………………………………………………………… 150

پیوست 1- واژه نامه ( فارسی- انگلیسی)………………………………………………… 160

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: