برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

 عنوان پایان نامه:

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

استاد راهنما: دکتر حسین یحیی زاده

استاد مشاور: دکتر ستار پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه آماری: نمونه آماری 54 نفر دانشجو که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.ابزار پژوهش:آزمون سازگاری دانشجویان فرحبخش، به مدت شش جلسه آموزش مهارت ­های ارتباط مؤثر وجرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، طول مدت هر جلسه(سه ساعت با 15 دقیقه استراحت) بود و به­صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی، بارش فکری و ایفای نقش اجرا گردید. سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونه­ای همزمان پس آزمون به عمل­آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش­­ ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، آزمون مذکور بر روی گروه آزمایش اجراشد.

یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند و نشان داد که آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی سازگاری اجتماعی دانشجویان را افزایش داده است. همچنین، نتایج حاصل از پیگیری نشان داد که تاثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی پس از گذشت دو ماه تداوم داشته است. سطح معنی­داری در این پژوهش 001/0p= است.

 نتیجه­گیری: آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی باعث افزایش میزان سازگاری دانشجویان دانشگاه­ ها می گردد. لذا پیشنهاد می شود تا با برگزاری کارگاه­های آموزشی مهارت ­های ارتباط مؤثر و جرأتمندی در دوره­های مختلف تحصیلی در دانشگاه ها، زمینه افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان را فراهم آورد.

کلید واژه ها: ارتباط مؤثر، جرأتمندی ، سازگاری اجتماعی، دانشجو

فهرست

 

چکیده

فصل اول کلیات                                         

1-1 مقدمه فصل اول……. 2

2-1 بیان مسأله……………. 3

3-1انگیزه پژوهشگر……. 6

4-1 اهداف تحقیق…… 6

5-1 ضرورت و اهمیت پژوهش…………. 6

6-1  فایده پژوهش…………………. 9

7-1 متغیرهای تحقیق……… 9

فصل دوم ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 تاریخچه­ی آموزش مهارت‏های زندگی در جهان……………………………………………………………. 12

3-2 تاریخچه­ی آموزش مهارت‏های زندگی در ایران…………………………………………………………….. 12

4-2 تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارت­های زندگی……………………………………………………… 13

5-2 طبقه بندی بین المللی مهارت‏های زندگی…………………………………………………………………….. 13

5-1-2 مهارت عمومی، اصلی یا مشترک……………………………………………………………………………. 14

5-2-2 مهارت های خاص یا غیرمشترک……………………………………………………………………………. 14

6-2 کاربرد مهارت‏های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی)………………………………………………………. 16

7-2  اهداف آموزش مهارت­های زندگی…………………………………………………………………………….. 16

8-2  انواع مهارت­های زندگی…………………………………………………………………………………………. 17

9-2  نقش مهارت­های زندگی در ارتقای بهداشت روان…………………………………………………………. 19

نمودار شکل یک پنج حوزه اصلی مهارت­های زندگی……………………………………………………………. 19

10-2 مهارت ارتباط مؤثر……………………………………………………………………………………………….. 19

11-2 تعریف ارتباط …………………………………………………………………………………………………….. 20

12-2 ضرورت و اهمیت ارتباطات…………………………………………………………………………………… 20

13-2 اصول و مقررات ارتباطات بین فردی………………………………………………………………………… 21

14-2 عناصر اصلی ارتباط………………………………………………………………………………………………. 21

15-2 عوامل مؤثر در شروع ارتباط……………………………………………………………………………………. 21

16-2 موانع ارتباط………………………………………………………………………………………………………… 22

17-2 مهارت جرأتمندی………………………………………………………………………………………………… 22….

18-2 قدرت ابراز وجود………………………………………………………………………………………………… 23….

19-2 اهمیت مهارت جرأتمندانه………………………………………………………………………………………. 25….

20-2 شیوه های آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………………………. 26….

21-2 اجرای برنامه­ی آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………………… 28

نمودار شکل دوآثارمختلف آموزش مهارت­های زندگی در طی زمان………………………………………….. 28

22-2 سازگاری و ناسازگاری………………………………………………………………………………………….. 28….

23-2 تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 29….

24-2 تحلیل فرآیند سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 32….

25-2 علائم بالینی اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………. 33….

26-2 انواع ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………… 33

26-2-1 گروه اول ناسازگاران اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

26-2-2 گروه دوم ناسازگاران حسی و حرکتی……………………………………………………………………. 34

26-2-3 گروه سوم ناسازگاران ذهنی و عقلی………………………………………………………………………. 34

27-2 بهداشت روان و سازگاری………………………………………………………………………………………. 34

28-2 ملاک و معیارسازگاری…………………………………………………………………………………………… 34

29-2 عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….. 35

29-2-1 عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………. 35

29-2-2 هوش…………………………………………………………………………………………………………….. 35

29-2-3 عوامل خانوادگی………………………………………………………………………………………………. 36

29-2-4 عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 37

29-2-5 رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………. 37

29-2-6 گروه همسالان…………………………………………………………………………………………………. 37

29-2-7 عوامل مذهبی و اخلاقی……………………………………………………………………………………… 38

30-2 سازگاری با دانشگاه………………………………………………………………………………………………. 38

31-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………… 40

31-2-1 نظریه های روانشناسی………………………………………………………………………………………….. 40

31-2-1-1 نظریه­ی اریکسون………………………………………………………………………………………….. 40

31-2-1-2 نظریه­ی روانشناسی فردی آدلر…………………………………………………………………………. 41

31-2-1-3 نظریه­ی بین فردی سالیوان………………………………………………………………………………. 42

31-2-2 نظریه های جامعه شناسی……………………………………………………………………………………. 44

31-2-2-1 نظریه­ی ناهنجاری دورکیم……………………………………………………………………………….. 44

31-2-2-2 نظریه­ی ناهنجاری مرتون…………………………………………………………………………………. 45

31-2-2-3 نظریه­ی کنش اجتماعی ماکس وبر……………………………………………………………………… 46

31-2-3 نظریه های مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 47

31-2-3-1 نظریه­ی توانمند سازی مدافعه…………………………………………………………………………… 47….

31-2-3-2 نظریه­ی سلامت اجتماعی کییز………………………………………………………………………….. 47

نمودار شکل سه مدل پنج عاملی کییز…………………………………………………………………………………. 48

31-2-3-3 نظریه­ی مددکاری اجتماعی شناختی- رفتاری……………………………………………………….. 49

نمودار شکل چهار الگوی عمومی مورد استفاده در تئوری شناختی – رفتاری……………………………….. 49

31-2-3-3 نظریه­ی یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………… 50

31-2-4 دیدگاه ها و مکاتب…………………………………………………………………………………………… 50

31-2-4-1دیدگاه روان تحلیل­گری…………………………………………………………………………………… 50

31-2-4-2دیدگاه علوم رفتاری………………………………………………………………………………………… 51

31-2-4-3 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی………………………………………………………………………. 52

31-2-4-4 سازگاری اجتماعی در مکتب انسان گرایی…………………………………………………………… 52

32-2 پیشینه­ی پژوهش در خارج ازکشور…………………………………………………………………………… 53

33-2 پیشینه­ی پژوهش در داخل ازکشور…………………………………………………………………………… 55

34-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………… 57

35-2 مدل نظری …………………………………………………………………………………………………………. 58

نمودارشکل پنج مدل نظری نحوه­ی آموزش مهارت­های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی)………………. 58

36-2 سئوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 59

37-2 فرضیه های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………… 59

38-2 فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………… 59

فصل سوم روش تحقیق

1-3 مقدمه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………. 61

2-3 طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 3-1 طرح کلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 62

3-3 جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………. 62

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 62

5-3 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 63

6-3 روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 69

جدول 3-2 خلاصه جلسات و مداخلات روان آموزشی مهارت­های زندگی………………………………… 71

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 72

8-3 تعاریف مفهمومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق………………………………………………………………. 72

8-3-1 تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 72

8-3-2 تعریف مفهومی ارتباط مؤثر…………………………………………………………………………………… 72

8-3-3 تعریف مفهومی جرأتمندی……………………………………………………………………………………. 72

8-3-4 تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 72

8-3-5 تعریف عملیاتی آموزش جرأتمندی…………………………………………………………………………. 72

8-3-6 تعریف عملیاتی آموزش ارتباط مؤثر……………………………………………………………………….. 73

9- 3 ضوابط و قواعد اخلاقی………………………………………………………………………………………….. 73

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………. 75

2-4 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 75

1-2-4 سن آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-1 مقایسه سن افراد مورد مطالعه بر حسب گروه………………………………………………………. 75

2- 2- 4 رشته تحصیلی آزمودنیها…………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4- 2 توزیع فراوانی نسبی و مطلق  رشته تحصیلی آزمودنیها بر حسب جنسیت………………….. 75

3-2-4 میانگین نمرات آزمودنی­ها در پرسشنامه­ی سازگاری اجتماعی………………………………………… 76

جدول4-3 میانگین نمره سازگاری اجتماعی افراد مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون و مرحله پیگیری……….. 76

3-4  بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس……………………………………………………………………… 77

1-3-4 بررسی توزیع نرمال نمرات…………………………………………………………………………………… 77

جدول4-4 میانگین، انحراف معیار،کجی وکشیدگی نمره سازگاری اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه….. 77

2-3-4 آزمون همسانی واریانس میانگین نمرات…………………………………………………………………… 77

جدول4-5 نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس میانگین نمرات افراد(54n=)……………….. 78

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 78

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-6خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون­سازگاری اجتماعی    79

جدول4-7  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش­آزمون سازگاری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………. 79

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول4-8  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون سازگاری اجتماعی( ارتباط مؤثر)……………………………………………………………………………………… 80

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول4-9  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون سازگاری اجتماعی(جرأتمندی)………………………………………………………………………………………… 81

فرضیه چهار………………………………………………………………………………………………………………… 81

جدول4-10  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه دلبستگی به رشته تحصیلی و دانشجویان مورد مطالعه…………………………………………………. 81

فرضیه پنج………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول4-11  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه سازگاری عاطفی در دانشجویان مورد مطالعه……………………………………………………………. 82

فرضیه شش………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول4-12  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه هدفمندی و خودیاری در دانشجویان مورد مطالعه……………………………………………………… 83

فرضیه هفت………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول4-13 خلاصه نتایج آزمون بر روی نمرات مرحله پس آزمون و پیگیری در دانشجویان مورد مطالعه در گروه آزمایش    84

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 85

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………… 87

2- 5 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 87

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. 87

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 88

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 89

3- 5 نقش مددکاری اجتماعی در سازگاری اجتماعی…………………………………………………………….. 91

4- 5 جایگاه حرفه­ای مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………. 92

5- 5 خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 93

6- 5 مراحل و تکنیک های مددکاری اجتماعی…………………………………………………………………….. 94

7- 5 استراتژی های مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 95

8- 5 نقش های تخصصی مددکاری اجتماعی………………………………………………………………………. 96

9- 5 راهکارها و اقدامات از دیدگاه مددکاری اجتماعی تقویت شبکه های حمایتی……………………….. 98

10- 5 بررسی پیگیری تأثیر مداخله…………………………………………………………………………………… 99

11-5 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………….. 99

12-5 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………… 100

13-5 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 100

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 116

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: