برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­های اطلاعاتی با

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی،گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: تحقیق در ارتباطات

عنوان:

بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی  از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاکید بر نقش اینترنت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) :

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراههای اطلاعاتی با تاکیدبرنقش اینترنت می باشد.  روش تحقیق در این بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان وکارکنان سازمان صنایع هوایی را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری این بررسی نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. ابزاراندازه گیری نیز با توجه به روش تحقیق(پیمایشی)، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس استفاده گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر این مساله است که سه عنصر و متغیر مهم جنسیت، سن و تحصیلات در میزان استفاده از اینترنت موثر نبوده و داشتن رایانه در منزل ، اینترنت خانگی، سابقه کار و مطالعه درمورد اینترنت، نیز تاثیری در میزان استفاده از اینترنت نداشته است. اما در میزان ارتباط با اینترنت وعواملی همچون تسلط به زبان انگلیسی،ارتباط با مراجع تخصصی علمی داخل و خارج ازکشور، ارتقاء دانش عمومی وتخصصی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز درمیزان استفاده از اینترنت موثر قلمداد شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق.. 1

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) : 2

قلمرو زمانی تحقیق: 3

قلمرو تحقیق : 3

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 4

اهداف فرعی: 4

تعریف مفاهیم و واژه ها : 6

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق.. 7

مقدمه: 8

پیشینه تحقیق: 8

تاریخچه سازمان صنایع هوایی و شرکتها تابعه: 10

تاریخچه  رایانه : 12

مزایای رایانه: 13

تاریخچه اینترنت: 14

اینترنت در ایران: 17

بزرگراههای اطلاعاتی: 18

تاثیرات بزرگراههای اطلاعاتی: 22

جامعه اطلاعاتی: 23

تعاریف و نظرات برخی دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتی: 24

مهمترین و رایج ترین معیارهای جامعه اطلاعاتی: 25

نظرات فریتزماکلوپ(ماچلاپ): 29

نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتی: 29

عوامل موثر در تغییرات ارتباطی و ویژگی های آن: 32

مروری بر مطالعات نظری مربوط به سازمان. 32

هدف های سازمان: 33

تعریف هدف از دیدگاه نظریه پردازان: 34

فصل  سوم: روش شناسی.. 35

روش تحقیق: 36

ابزار گردآوری اطلاعات: 37

مشخصات پرسشنامه و نحوه اجرای آن: 37

متغیرهای تحقیق: 37

جامعه آماری( جامعه نمونه و حجم نمونه): 37

روش نمونه گیری.. 38

روش استخراج و پردازش داده ها: 38

روش تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها: 39

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 40

فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 86

الف) یافته های توصیفی.. 87

ب) یافته های مربوط به آزمون فرضیه ها: 92

پیشنهادات پژوهش: 99

محدودیت های تحقیق: 100

منابع و مآخذ. 101

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب نام سازمان و شرکت: 41

جدول شماره (2) توزیع فراوانی و درصدی ترکیب جنسی پاسخگویان به پرسشنامه: 42

جدول شماره (3) توزیع فراوانی و درصدی ترکیب سنی پاسخگویان به پرسش های تحقیق: 43

جدول شماره(4) توریع فراوانی و درصدی ترکیب تحصیلی پاسخگویان: 44

جدول شماره(5) توزیع فراوانی و درصدی بر اساس محل استفاده از برزگراههای اطلاعاتی (سوال12): 45

جدول شماره(6) توزیع فراوانی و درصدی  بر اساس میزان استفاده از خدمات بزرگراههای اطلاعاتی       (پرسش 13): 46

جدول شماره (7)توزیع فراوانی و درصدی ساعات استفاده از اینترنت (پرسش 15): 47

جدول شماره(8)توزیع فراوانی و درصدی سطح کیفی امکانات بزرگراههای اطلاعاتی(پرسش4): 48

جدول شماره(9) توزیع فراوانی و درصدی سطح کیفی بزرگراههای اطلاعاتی در سازمان/ شرکت (پرسش 5 ): 49

جدول شماره(10)توزیع فراوانی ودرصدی میزان تسلط کارکنان به رایانه (پرسش 6) 50

جدول شماره(11) توزیع فراوانی و درصدی میزان پاسخگویان به نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی (پرسش 7 ) 51

جدول شماره(12) توزیع فراوانی و درصدی میزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی ارتقاء توانمندی سازمانی ( پرسش 8) 52

جدول شماره (13) توزیع فراوانی و درصدی  میزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش عمومی(پرسش 9) 53

جدول شماره(14) توزیع فراوانی و درصدی میزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش تخصصی (پرسش 10) 54

جدول شماره(15) توزیع فراوانی و درصدی  میزان لزوم برگزاری دوره های تخصصی اینترنت به کارکنان (پرسش 11) 55

جدول شماره(16) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط بین سابقه کار و میزان استفاده از اینترنت(پرسش 14) 56

جدول شماره (17) توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات) در زمینه های تخصصی کاری (پرسش 16) 57

جدول شماره(18) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط با سایر مراجع (داخلی و خارجی- مراکز علمی، صنعتی، بازرگانی و …) از طریق اینترنت ( پرسش 17): 58

جدول شماره (19) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اجتماعی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش18) 59

جدول شماره(20)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش 19): 60

جدول شماره(21) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت  ( پرسش 20): 61

جدول شماره(22) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن اینترنت خانگی بر میزان کاربرد اینترنت ( پرسش 21) 62

جدول شماره(23) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر مهارت های زبان انگلیسی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش 22) 63

جدول شماره ( 24 ) توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه در خصوص اینترنت در کاربرد آن (پرسش 23): 64

جدول شماره(25)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر کاربرد اینترنت در افزایش آموخته ها و دانش تخصصی کارکنان (پرسش 24) 65

 

فصل اول:  کلیات تحقیق

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) :

ابزارهای نوین ارتباطی ترکیبی از چندین فناوری شامل وسایل ارتباط جمعی، انفورماتیک و ارتباطات دور است. این مثلث فناوری، انسان ها را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات در هر زمان و مکانی یاری می نماید. فناوری های نوین ارتباطی تکمیل کننده امکاناتی است که وسایل ارتباطی گذشته ارائه کرده اند.

این فناوری ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنان را از وسایل ارتباطی قدیمی متمایز ساخته است. با توجه به پیشرفت علوم مختلف، از جمله علوم رایانه ای و نیز ضرورت شناخت و آشنایی هرچه بیشتر با علوم جدید و استفاده و بهره مندی از تجربیات و توانمندی های دیگران در نقاط مختلف جهان، لزوم استفاده از وسایل ارتباطی را بیش از پیش نموده و نقش غیر قابل انکاری را برای آن می توان قائل شد. در دنیای امروز و در دهکده جهانی ” مک لوهان ” همه چیز با کلیک و جستجویی ساده در دسترس بوده و سازمان ها، نهادها، ارگان ها وافراد حقیقی و حقوقی گوناگون می توانند با بهره مندی از طریق وسایل ارتباط جمعی، نیازمندیهای خود را برطرف نمایند.

سازمان صنایع هوایی یکی از صنت هایی است که از فناوری های نو و روز دنیا استفاده می کند و در زمینه  علوم و فنون هوایی و نیز ترابری هوایی و… فعال بوده و در شاخه ها و بخش های گوناگون هوایی فعالیت دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: